Prečo je kvalita ovzdušia dôležitá pre ochranu zdravia?

Záťaž chorobami spojená s vystavením znečisteniu ovzdušia z okolitého prostredia aj domácností je veľká a rastie. Čiastočne je to spôsobené nárastom expozície v krajinách s nízkymi a strednými príjmami, ale čiastočne aj rýchlo rastúcou prevalenciou neprenosných chorôb (NCD) na celom svete v dôsledku starnutia populácie a zmien životného štýlu.

Znečistenie ovzdušia zvyšuje chorobnosť a úmrtnosť na neprenosné kardiovaskulárne a respiračné choroby, ktoré sú hlavnými príčinami globálnej úmrtnosti; tiež zvyšuje chorobnú záťaž spôsobenú infekciami dolných dýchacích ciest a zvyšuje predčasný pôrod a iné príčiny smrti u detí a dojčiat, ktoré zostávajú hlavnou príčinou chorobnej záťaže v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

Znečistenie ovzdušia

Znečistenia ovzdušia a predčasné úmrtia

Odhady WHO ukazujú, že približne 7 miliónov predčasných úmrtí, najmä na neprenosné choroby, možno pripísať spoločným účinkom znečistenia ovzdušia v okolitom prostredí a v domácnostiach. Samotné globálne hodnotenia znečistenia okolitého ovzdušia poukazujú na stovky miliónov stratených zdravých rokov života, pričom najväčšiu chorobnú záťaž možno pripísať v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.

Kvalita a znečistenie ovzdušia

Hoci sa kvalita ovzdušia v krajinách s vysokými príjmami postupne zlepšovala, koncentrácie znečisťujúcich látok v mnohých oblastiach stále prekračujú AQG WHO z roku 2005 pre viaceré znečisťujúce látky. Viac ako 90 % svetovej populácie žilo v roku 2019 v oblastiach, kde koncentrácie prekročili smernicu WHO o kvalite ovzdušia z roku 2005 pre dlhodobé vystavenie PM₂.₅.

Kvalita ovzdušia sa vo väčšine krajín s nízkymi a strednými príjmami vo všeobecnosti zhoršila v dôsledku rozsiahlej urbanizácie a hospodárskeho rozvoja, ktorý sa do značnej miery spoliehal na neefektívne spaľovanie fosílnych palív, ako je uhlie, ako aj na neefektívne využívanie palív a priemyslu v domácnostiach. Rozdiely vo vystavení znečisteniu ovzdušia sa však na celom svete zväčšujú, najmä preto, že krajiny s nízkymi a strednými príjmami zažívajú rastúce úrovne znečistenia ovzdušia.

So stúpajúcim indexom rozvoja je potrebné zameriavať sa na zlepšovanie kvality prostredia vonkajšieho, ale aj robiť opatrenia pre lepšie a čistejšie prostredie v interiéri. Vetranie s rekuperáciou zabezpečuje neustály prívod čistého filtrovaného vzduchu a zároveň znižuje energetickú potrebu stavby.

Zdroj: https://www.paulheatrecovery.co.uk/