Obchodné podmienky www.filtre-rekuperacia.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené za účelom vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. V prípade ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.


Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ:

Prevádzkovateľ
GEOTHERM Slovakia s.r.o.
Ružindolská 16, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Tel./fax.: +421 33 551 1819
Mob.: +421 917 333 808
IČO: 36713015
IČ DPH: SK2022292932.
Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave. Oddiel Sro, vložka č. 19360/T (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Predávajúci:
Hore uvedený prevádzkovateľ, s ktorým kupujúci uzatvoril spotrebiteľskú zmluvu, a ktorý koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti.

Kupujúci:
Spotrebiteľ, ktorý nakupuje produkty z ponuky prevádzkovateľa, a ktorý na účel uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy poskytuje svoje osobné údaje.

Spotrebiteľská zmluva:
Kúpna zmluva uzatvorená medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy
Zmluva je uzatvorená:
– pri nákupe tovaru cez webové sídlo predávajúceho potvrdením objednávky zaslanej kupujúcim zo strany predávajúceho alebo zaplatením tovaru.
– pri nákupe v kamennom sídle predávajúceho zaplatením a prevzatím tovaru.

Nákupný košík
Funkcia internetového obchodu, ktorá sa generuje činnosťou kupujúceho – pridávaním alebo odoberaním tovaru.

Internetový obchod
Aplikácia dostupná v sieti Internet prostredníctvom adresy:
https://www.filtre-rekuperacia.sk

Registrácia
Poskytnutie osobných údajov na identifikáciu kupujúceho za účelom rýchlejšieho vybavenia objednávky.

Tovar
Vec ponúkaná prevádzkovateľom na predaj.

Prevzatie tovaru
Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

Zákon č. 102/2014 Z. z.
zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

Osobné údaje
Akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, teda kupujúceho, pričom identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Postup pri nákupe a uzatvorení spotrebiteľskej zmluvy:

 1. Tovar je možné vyberať vložením do košíka na týchto webových stránkach, alebo v našom sídle v Trnave.
 2. Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce osobné údaje:
  A) Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte prosím meno a priezvisko, adresu dodania tovaru a Vaše telefónne číslo a email.
  B) Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte prosím okrem údajov v bode a) aj názov firmy, IČO, DIČ, miesto podnikania a adresu dodania tovaru.
 3. V prípade nezrovnalostí v objednávke, nedostupnosti tovaru alebo zmeny ceny Vás budeme kontaktovať telefonicky.
 4. Expedovanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 8:00–16:30 hod. Dodanie tovaru je zabezpečované zmluvným prepravcom do 48 hodín. Tovar je možné prevziať aj v našom sídle v Trnave počas otváracích hodín.
 5. V prípade, že tovar doručuje zmluvný dopravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi osobné údaje v rozsahu potrebnom na doručenie tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón).
 6. Pri prebratí tovaru kupujúci dostane doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň účtovným dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je v obale na balení tovaru.
 7. V prípade poškodenia tovaru alebo nezrovnalostí v množstve, kvalite alebo druhu tovaru nám to oznámte písomne v lehote 3 dní od dodania tovaru. Neskoršie reklamácie nie sme povinní akceptovať.
 8. Kupujúci ako súkromná osoba má v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak mu predávajúci neposkytol včas informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy.
 9. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci oznámiť predávajúcemu (prevádzkovateľ) písomne na formulári odstúpenia od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 10. V písomnom odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu alebo presnú adresu na účel finančného vyrovnania. Zakúpený tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe späť adresu predávajúceho alebo odstúpenie od zmluvy odovzdať osobne v predajni. Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Predávajúci (prevádzkovateľ) sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci nerozhodne inak. Na odstúpenie od zmluvy je potrebné použiť formulár. Formulár na odstúpenie od zmluvy.
 11. Odstúpenie od zmluvy nie je možné pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.
 13. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
 14. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.
 15. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Objednávku je možné stornovať telefonicky: +421 33 551 1819 alebo e-mailom: objednavky@geotherm.sk. O zrušení objednávky vám musí prísť potvrdzujúci e-mail. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.
 16. Vyplnením on-line objednávky kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a email na účel plnenia spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z.
 17. Neposkytnutím osobných údajov pri on-line objednávke cez internetový obchod predávajúceho zo strany kupujúceho bude predávajúcemu znemožnené uskutočniť predmet zmluvy – zabezpečiť a doručiť tovar kupujúcemu.
 18. Osobné údaje na účel realizovania zmluvného vzťahu na diaľku sa budú uchovávať po skončení účelu (nákupe tovaru) na účtovných dokladoch po dobu potrebnú na
  – uplatnenie požiadaviek zákazníka v záručnej lehote v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
  – preukázanie vedenia účtovnej evidencie v súlade so zákonom č. 432/2002 Z. z. o účtovníctve.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@teplonosnekvapaliny.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto obchodné podmienky nadobudli platnosť dňom 10.10.2017 a boli aktualizované 25. 8. 2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

****

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v internetovom obchode za účelom registrácie. Registráciou do internetového obchodu kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a email na základe súhlasu. Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať poštou na adresu prevádzkovateľa alebo zaslaním e-mailu na adresu geotherm@geotherm.sk

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PODĽA ČLÁNKU 13 GDPR

S účinnosťou od 25. 8. 2018 prevádzkovateľ spracúva všetky osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa
GEOTHERM Slovakia s.r.o.
Ružindolská 16, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Tel./fax.: +421 33 551 1819
Mob.: +421 917 333 808
IČO: 36713015
IČ DPH: SK2022292932.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Prevádzkovateľovi nevyplýva povinnosť určiť zodpovednú osobu.

Účely spracúvania osobných údajov

 1. Kúpa tovaru
 2. Registrácia do internetového obchodu
 3. Zisťovanie záujmu o ponúkaný tovar

Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov klientov je nevyhnutné na účel plnenia spotrebiteľskej zmluvy, podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 2. Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Príjemcovia /kategórie príjemcov
Kuriérske služby, advokáti, súdy.

Poskytovanie osobných údajov a dôsledky ich neposkytnutia

 1. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou v súlade so zákonom č. zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
  Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
 2. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov nemá za následok žiadne obmedzenie využívania služby.

Prenos do tretej krajiny mimo EÚ, ak sa bude vykonávať.
Osobné údaje sa neprenášajú do tretej krajiny

Doba uchovávania osobných údajov po skončení účelu

 1. 10 rokov od vytvorenia dokladu na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 2. Bezodkladne po odvolaní súhlasu

Práva dotknutej osoby

I. Právo na prístup k osobný údajom
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 GDPR.
Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

II. Právo na opravu osobných údajov:
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

III. Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“):
Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je ich povinný vymazať, so zreteľom na dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení tak, aby informoval ďalších prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údajov na základe ním zverejnených informácií, že dotknutá osoba žiada o výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje na ich kópie alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

IV. Právo na obmedzenie spracúvania:

Ak sa spracúvanie osobných údajov z hore uvedených dôvodov obmedzilo, prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje len uchovávať alebo ich spracúvať na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Iné spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľ uskutočniť len a základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

V. Právo na prenosnosť údajov:
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Uplatňovaním práva na prenosnosť osobných údajov nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

VI. Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva):
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, a ktoré je vykonávané na vo verejnom záujme na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

VII. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR.

VIII. Právo odvolať súhlas so spracúvaním:
V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený nasledovne:

Obmedzenie práv dotknutej osoby
Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené na základe práva SR pokiaľ bude rešpektovaná podstata základných ľudských práv a slobôd s cieľom zaistiť:
a) bezpečnosť Slovenskej republiky,
b) obranu Slovenskej republiky,
c) verejný poriadok,
d) plnenie úloh na účely trestného konania,
e) iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EU alebo SR, najmä ich hospodársky záujem alebo finančný záujem vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
f) ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní
g) predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
h) monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci
i) ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
j) uplatnenie právneho nároku,
k) hospodársku mobilizáciu.

Spôsob uplatnenia práv dotknutou osobou
Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva nasledovne:

Ak si dotknutá osoba uplatní právo na prístup k osobným údajom, na ich opravu a vymazanie, obmedzenie spracúvania, prenosnosť, alebo uplatní právo námietok voči spracúvaniu osobných údajov, prevádzkovateľ jej poskytne súčinnosť.
Prevádzkovateľ vybavuje žiadosti dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva podľa GDPR bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. V odôvodnených prípadoch je možné lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace z dôvodu komplexnosti alebo veľkého počtu žiadostí. O predĺžení lehoty bude dotknutá osoba informovaná vždy pred uplynutím mesiaca.
Prevádzkovateľ poskytuje všetky informácie v súvislosti s uplatnením práv dotknutej osoby bezplatne.

Informácie o podmienkach a možnostiach využívania našich stránok